Наредба 28

НАРЕДБА 28
РАЗДЕЛ V. ПРОДАЖБА ПО ИНТЕРНЕТ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Чл. 41. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2012 г.) (1) За извършване на дейността по чл. 40 лицето трябва да разполага със собствен интернет сайт, на който да е публикувана следната информация:

1. наименованието на юридическото лице;
2. седалище и адрес на управление;
3. адрес на аптеката или дрогерията;
4. номер и дата на издаване на разрешението по чл. 229, ал. 2 ЗЛПХМ или удостоверението по чл. 240, ал. 1 ЗЛПХМ;
5. трите имена на ръководителя на аптеката или дрогерията;
6. номенклатура, съдържаща международните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти;
7. цена на лекарствените продукти;
8. стойността на транспортните разходи, невключени в цената на лекарствените продукти по т. 7, свързани с тяхната доставка;
9. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора по чл. 45;
10. правото на потребителя да се откаже от договора по чл. 45 и условията, при които лекарственият продукт може да не бъде приет;
11. информация за органите, осъществяващи контрол върху дейността;
12. интернет връзка към страниците на ИАЛ и Българския фармацевтичен съюз.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

Чл. 43. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2012 г.)
(2) Лицето по чл. 40 публикува на интернет сайта си информация за номера, под който е вписан в списъка на ИАЛ по чл. 43, ал. 2.

Чл. 45. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Между лицето по чл. 40 и потребителя се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 47. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2012 г.) (1) При подадена заявка лицето по чл. 40 потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 41, ал. 1, т. 6 – 9.

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
Чл. 234.
(7) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Аптеките и дрогериите по ал. 6 публикуват на интернет страницата, чрез която извършват търговия на лекарствени продукти без лекарско предписание, общо лого, разпознаваемо за целия Европейския съюз.
(8) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Изискванията към общото лого по ал. 7 се определят с делегиран акт по чл. 85в, параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО.

ИАЛ:
Общо лого за аптеки, които осъществяват търговия на дребно с лекарствени продукти „без лекарско предписание“ по интернет: bda.bg